چه انگشتر هایی برای کدام انگشت مناسب هستند و به کار بردن هر انگشت چه معنایی دارد؟   بیشتر افراد نمی دانند که مناسب ترین انگشت برای انداختن انگشتر کدام است و از معانی ضمنی و آداب و رسوم آن…